Niezalogowany
zmień rozmiar:

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą wziąć udział w postępowaniu uzupełniającym.

11 kwietnia 2018 r. na stronie https://uzupelniajaca-przedszkola-slupsk.nabory.pl/ opublikowane zostaną listy wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Od 12 kwietnia od godz. 13.00 rodzice będą mogli złożyć elektronicznie wniosek do wybranej placówki, a następnie dostarczyć go do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów*.


Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/446/17 z dnia 29 marca 2017 r. oraz art. 131 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203)


 1. kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolou lub szkole podstawowej do któej składany jest wniosek – 20 pkt;

 2. kandydat, którego co najmnej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – 30 pkt;

 3. kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 40 pkt;

 4. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 20 pkt;

 5. wielodzietność rodzinny kandydata;

 6. niepełnosprawność kandydata;

 7. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 8. niepełnosprawność obojga rodziców;

 9. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 10. samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;

 11. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 99/E/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk ustalono terminy postępowania uzupełniającego zamieszczonego poniżej w tabeli.


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO listy wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

11 kwietnia 2018 r.

2

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 12 kwietnia 2018 r.

(godz. 13.00)

do 18 kwietnia 2018 r.

(godz. 13.00)

3

Złożenie wniosku (wydruk z systemu o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

od 12 kwietnia 2018 r.

(godz. 14.00)

do 18 kwietnia 2018 r.

(godz. 16.00)

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 201 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, poz.949, poz. 2203).

od 19 kwietnia 2018 r.

do 20 kwietnia 2018 r.

5

Podanie do publicznej wiadomomści przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23 kwietnia 2018 r.

(godz. 15.00)

6

Potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 23 kwietnia 2018 r.

(godz. 15.00)

do 27 kwietnia 2018 r.

(godz. 16.00)

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

30 kwietnia 2018 r.

(godz. 15.00)

8

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opubllikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

30 kwietnia 2018 r.

9

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

31 sierpnia 2018 r.


* Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkoli mogą w placówce 1 wyboru odebrać dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Rekrutacja ID: 131; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 0;